MONSOON MUSIC FESTIVAL 2014

Em về tinh khôi

Chuyện đời

Reality

Em dạo này

Send me an angel

Sắc màu

The answer

Một nhà

Cho em một ngày

Be Cool

Từ ngày em đến

Tóc gió thôi bay

Bartender

Spoiled

Cho Không

Đời là đi

Levitate Me

Công

Still Loving You

Wind Of Change

Are You With Me